Personálne oddelenie: +421 918 590 575 | Obchodné oddelenie: +421 918 999 256 info@ips.sk

V mesiaci február 2020 spoločnosť ips cleaning s.r.o. úspešne prešla certifikáciou podľa noriem ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, ISO 45001:2019. Certifikácia bola vykonaná certifikačnou spoločnosťou  TSÜ, a.s.,  Žilina. Certifikácia prebehla pod dohľadom spoločnosti SNAS – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA a bolo konštatované splnenie požiadaviek vyššie uvedených noriem.

SNAS u nás
Vydanie certifikátov je pre nás zaväzujúce a o to viac si ho ceníme, že  SNAS je jediný národne i medzinárodne uznaný akreditačný orgán v Slovenskej republike. Jeho poslaním  je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým na Slovensku,  v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, tzn. podľa medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií  a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS-om, boli medzinárodne akceptované a uznávané.

Akreditačná komisia pri prezentácii spoločnosti ips cleaning

Dôležitý míľnik pre ips
Spoločnosť IPS vníma zavedený integrovaný manažérsky systém ako dôležitý míľnik na svojej ceste v budovaní kvality a vysokého štandardu služieb. Ide o významný nástroj manažmentu spoločnosti, ktorý prispieva k naplneniu dlhodobej  stratégie firmy a to byť firma, ktorá poskytuje služby vysokej kvality, s maximálnym ohľadom na bezpečnosť pracovníkov a s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Odkaz našim partnerom
Týmto smerom je orientovaný celý IMS a Integrovaná politika našej firmy  a veríme, že ide o jasný signál pre našich obchodných partnerov, že našim hlavným cieľom je ich spokojnosť.